Privacybeleid

image description

Bescherming van persoonsgegevens


Huidig beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op de diensten geleverd door de BVBA BISLINK evenals op de diensten geleverd op de on-line Website www.PayAdvisor.eu (hieronder, de « Site ») en haar mobiele applicaties (hierna, de « Applicatie »), (hierna gezamenlijk benoemd, « PAYADVISOR ») die is ontwikkeld door BVBA BISLINK (hierna, de « Diensten »).

De Diensten vormen een originele methode van follow-up de en van beheer van facturen ter aanmoedigen van de schuldenaars van haar klanten over te gaan tot de betaling van de achterstallige facturen door haar een positieve of negatieve reputatie notering in functie van zijn niveau van uitvoering. De Diensten zijn verleend door BVBA BISLINK, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 523 Louizalaan, 1050 Brussel, geregistreerd bij het KBO onder nr 0683.773.784 (hierna, « BISLINK »).

PAYADVISOR laat zijn gebruikers toe (hierna, de « Gebruikers ») zich te registreren, toegang hebben tot/verbinding maken met de Diensten. PAYADVISOR wordt beschikbaar gesteld door BISLINK.

De Diensten zijn door BISLINK ter beschikking gesteld met de tussenkomst van verschillende derden (de Leden « PAYADVISOR »):

- Verstrekkers van diensten of producten of elke andere derde met wie u PAYADVISOR gebruikt teneinde u met hen in te schrijven, of u op hun Website/applicatie te loggen;
- SIM-controllers: uw telecomoperator;
- Identity Controller: entiteiten die uw identiteit kunnen controleren.

BISLINK handelt in hoedanigheid van « verantwoordelijke voor de verwerking » in overeenstemming met de Belgische wetten betreffende de privacybescherming en, als zodanig, BISLINK is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens: "pa . admin @ payadvisor . eu" [spaties rond de punten verwijderen].

Onderhavige verklaring legt uit de verschillende elementen van de persoonsgegevens die zullen verzameld worden, de doelen van de verzameling (of delen van deze gegevens met derden), uw rechten als betrokkenen persoon en de maatregelen ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er rekening mee dat de Diensten impliceren onvermijdelijk dat we persoonlijke gegevens over u verzamelen en bewaren en dat we bepaalde elementen van uw persoonlijke gegevens aan derden zullen mededelen zoals dat hieronder wordt beschreven.

Het onderhavige Beleid inzake bescherming van gegevens beschrijft alleen de verwerking van de persoonsgegevens door ons of namens ons binnen het kader van de Diensten – de Dienstverleners en de identiteitscontrollers behandelen ook uw persoonsgegevens in hoedanigheid van verantwoordelijken van de verwerking in het kader van hun eigen diensten of activiteiten : voor deze activiteiten van verwerking, raadpleegt hun persoonsgegevens beschermingsbeleid.

Artikel 1. DÉFINITIES

De wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Reglement (EU) 2016/679 betreffende de gegevensbescherming) definiëren de « verwerking » en de «persoonsgegevens » als volgt :

« Verwerking » elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen ;

« Persoonsgegevens » : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zoals door de wet wordt bepaald, we behandelen niet de gevoelige gegevens, d.w.z. deze betreffende de raciale of etnische oorsprong, de politieke overtuigingen, de seksuele voorkeuren en de gezondheid.

Artikel 2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE

2.1 De persoonlijke gegevens die wij verwerken

Teneinde de Diensten te verlenen en PAYADVISOR te exploiteren zoals weergegeven in onderhavig Beleid inzake bescherming van de gegevens, behandelen wij verschillende categorieën van persoonsgegevens :

- Gegevens betreffende de derden schuldenaars van onze klanten, die ons toelaten hem te contacteren en herinneringen van betaling voor onbetaalde facturen van onze klanten te verzenden (ingeschreven in PAYADVISOR) volgens de instructies van de klanten van PAYADVISOR:
•• Identiteit en coördinaten van de contactpersoon(personen) bij de schuldenaar (naam, voornaam, adres, e-mail adres, enz.)

- Identiteitsgegevens, die ons toelaten u te identificeren. Deze categorie omvat verschillende soorten gegevens:
•• basis identiteitsgegevens, omvattende uw volledige naam, uw geslacht, uw preferentiële taal, uw wettelijk adres, uw nationaliteit, uw geboorteplaats en –datum, uw nationaal identificatienummer, enz.
•• contact informatie (e-mail adres en GSM nummer);
•• verschillende gebruikers en preferentiële parameters, uw functie, enz.

- Inschrijvingsgegevens, die specifiek zijn aan de inschrijvingsprocess en die de informatie omvatten, zoals uw toestemming met onze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en van de Applicatie en ons Beleid inzake gegevensbescherming, uw bank- of betalingsgegevens, enz.

Bovenvermelde gegevens zijn verplicht teneinde te genieten van de Diensten en van de functies van de Applicatie et van de Site. We zouden andere gegevens kunnen verwerken op een vrijwillige basis, maar in dit geval zullen wij u ervan informeren en u uw voorafgaande toestemming vragen.

2.2. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De verschillende categorieën van de beschreven persoonsgegevens worden rechtsreeks verzameld bij u door een Lid van PAYADVISOR:

- De Gegevens met betrekking tot de derde schuldenaars van onze klanten PAYADVISOR onrechtstreeks verzameld via de klanten PAYADVISOR (de schuldeisers), die ons op de site www.PayAdvisor.eu, een aantal gegevens overmaken betreffende de identificatie van schuldenaars die nog niet zijn overgegaan tot de betaling van de door de PAYADVISOR klant ingeschreven: de contactgegevens voor het verzenden van herinneringen aan de schuldenaars die zich nog niet hebben uitgevoerd. Wanneer u de algemene voorwaarden van PAYADVISOR hebt aanvaard, bent u akkoord gegaan met de overdracht van deze gegevens naar het platform PAYADVISOR en waarborgt over de rechten en de toelatingen gebonden aan dergelijke overdracht te kunnen genieten.
- De Identiteitsgegevens worden rechtstreeks van u verzamelden gevalideerd (voor wat betreft de officiële informaties) bij Identiteit controller, Europese Instantie van validatie van gegevens of enige andere vorm van inzameling.
- De Inschrijvingsgegevens worden aangemaakt bij de inschrijving aan een PAYADVISOR account. De inschrijvingsgegevens worden hetzij rechtsreeks bij u verkregen, bij uw inschrijving in PAYADVISOR, hetzij via de Identiteitscontroller of zakelijke partners van PAYADVISOR zoals de betalingsverleners.

Artikel 3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen dienen om u de Diensten te verschaffen, met dien verstande dat dit omvat:

- Ter uw beschikking stellen van een beheerder voor de follow-up van de in PAYADVISOR ingeschreven facturen en e-reputatie punten aan de bedrijven die al dan niet goed hun verplichtingen uitvoeren inzake de betaling de facturen dat u in PAYADVISOR heeft opgenomen;
- Behandelen of vergemakkelijken van de betaling van de diensten aangeboden door BisLINK;
- De verrichtingen maken dat u vraagt te verrichten met PAYADVISOR en, meer algemeen de exploitatie van PAYADVISOR;
- De exploitatie, de evaluatie en de verbetering van de Diensten aangeboden door BISLINK, zoals : (i) het beheer van onze communicatie met u, (ii) de follow-up van het gebruik van de Application en van de Site vervolgens aan een publiciteits- of marketingscampagne, (iii) de analyse van de producten, diensten en Websites van « PAYADVISOR », (iv) het faciliteren van de functies van de Applicatie/Site en (v) de uitvoering van de boekhoudingsactiviteiten, van audit, van facturatie, van toenadering en van verzameling;
- Beheer van de fraude en de risico's;
- Elke verwerking nodig om te voldoen aan de van toepassing wettelijke voorschriften en aan de normen en beleidslijnen van toepassing aan PAYADVISOR.

De verschillende categorieën van persoonsgegevens worden behandeld voor de doeleinden en op de wijze hieronder beschreven.

3.1. Wanneer worden de Gegevens met betrekking tot de derden schuldenaars van onze klanten behandeld en hoe?

- Oprichting van een schuldenaar-fiche: De Gegevens betreffende de derden schuldenaars van onze PAYADVISOR klanten zijn verzameld vanaf de oprichting, wijziging of verbetering van een schuldenaarsfiche in de PAYADVISOR rekening van de klant. U heeft hiermee uitdrukkelijk ingestemd door de aanvaarding van de algemene voorwaarden.
- Archivering: eens de realisatie van de Diensten is voltooid, worden de verzamelde gegevens gearchiveerd bewaard gedurende een periode van 24 maanden en worden daaraan geanonymiseerd voor statistische doeleinden.

3.2. Wanneer zij de Identiteitsgegevens verwerkt en hoe ?

- Registratie voor de Diensten: we verzamelen uw identiteitsgegevens wanneer u een dienstverleningsovereenkomst PAYADVISOR ondertekent. U heeft hiermee hieraan uitdrukkelijk ingestemd door het ondertekenen van deze overeenkomst.
- Registratie voor de Diensten via de Site of de Applicatie: we verzamelen uw identiteitsgegevens voor de eerste keer wanneer u zich bij de identificatiediensten PAYADVISOR inschrijft (hetzij via een Identiteitscontroller, hetzij rechtsreeks bij u nadat u hiermee heeft ingestemd.
- Opname bij een Dienstverlener: iedere keer als u zich voor de eerste keer inschrijft bij een Dienstverlener via de Application/Site PAYADVISOR, wordt uw toestemming gevraagd. Het is omdat in dit geval wij de elementen van uw identiteitsgegevens moeten overdragen. U zal worden verzocht in te stemmen met elke overdracht van gegevens en aan elke aanvraag voor aanvullende gegevens, in voorkomend geval.
- Archivering: eens u uw gebruik van de Diensten zal hebben beëindigd of na een periode van inactiviteit van twee jaar, zullen de gegevens worden gearchiveerd voor de bewijsvoering voor een periode van twee jaar, daarna zullen ze worden vernietigd.
Alle elementen van uw Identiteitsgegevens die aan de Dienstverleeners zijn overgemaakt zullen worden behandeld door de Dienstverleners handelde als controleurs van gegevens volgens hun eigen beleid van vertrouwelijkheid.

3.3. Wanneer zullen de Inschrijvingsgegevens behandeld worden en hoe ?

- Bij de inschrijving: De Inschrijvingsgegevens worden gegenereerd en verzameld op het moment van uw inschrijving bij de Diensten;
- Bewijs en Archivering: de Inschrijvingsgegevens worden gehouden in de databank of door de Identiteitscontroleur (handelde als onderaannemer voor BISLINK), of rechtsreeks door BISLINK ten behoeve van bewijsvoering. Wanneer u uw gebruik van de Diensten zal hebben beëindigd of na een periode van inactiviteit van twee jaar, zullen de gegevens worden gearchiveerd voor een periode van twee jaar. Na deze periode zullen de Inschrijvingsgegevens worden vernietigd.

Artikel 4. DE PERSOONSGEGEVENS EN HUN DELEN

We verkopen noch onthullen in enig opzicht aan derden, de persoonsgegevens die we verzamelen, met uitzondering van hetgeen wordt voorzien in de huidige Beleid tot Bescherming van de Gegevens (dit document). We delen persoonsgegevens uitsluitend om de uitvoering van de Diensten waaraan u heeft onderschreven. In dit opzicht kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met onze leden, inbegrepen de Dienstverleners, zoals hierboven beschreven, we mogen bijvoorbeeld informatie aan deze derden verstrekken teneinde de betaling voor de Diensten te vergemakkelijken en te behandelen.

We overdragen gegevens door aan derden die namens ons gegevens verwerken in verband met de Diensten (onderaannemers). Deze actoren zijn niet gemachtigd om de gegevens te gebruiken of te onthullen dat zei op enigerlei wijze, behalve zoals hierboven beschreven of om wettelijke vereisten na te leven. We eisen contractueel van deze derden en van onze Leden dat ze op een geschikte manier de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens die ze in onze naam verwerken, beschermen.

We kunnen ook gegevens over u onthullen (i) indien we eraan gehouden zijn door de wet of een gerechtelijke procedure, (ii) aan de autoriteiten belast met de toepassing van de wet of aan andere gouvernementele ambtenaren overeenkomstig met hun rechtmatige bevoegdheden, of (iii) wanneer wij ervan overtuigd zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk of geschikt is om menselijke schaden te voorkomen, of (iv) in het kader van een onderzoek op een verdachte of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

We behouden ons tevens het recht de persoonsgegevens die we over u hebben over te maken in de hypothese dat we onze onderneming geheel of gedeeltelijke verkopen of actieven die de Diensten beïnvloeden. Indien een dergelijke verkoop of een dergelijke overdracht moest plaatsvinden, zullen we ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt worden behandeld op een wijze in overeenstemming met de huidige Gegevensbeschermingsbeleid.

Artikel 5. UW RECHTEN EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

5.1. Toegang, rectificatie en overdraagbaarheid van de gegevens

U kunt ten allen tijde uw toegangs- en rectificatierecht uitoefenen van uw persoonsgegevens die wij mochten behouden in verband met de Diensten in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, door het sturen van een aanvraag per aangetekend schrijven met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of enkel ander identiteitsbewijs naar het volgende adres : 523 Louizalaan, 1050 Brussel, ter attentie van de Data Protection Officer (DPO).

Houd er rekening mee dat bepaalde aspecten van uw persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd via de interface van de Applicatie of van de Site www.PayAdvisor.eu en als Gebruiker heeft u het recht om deze recht te zetten en te wijzigen ten alle tijde. Echter, omdat de veiligheid van de Diensten afhankelijk is van de integriteit van de basis identiteitsgegevens, eender welke wijziging, verplicht u door fase van des inschrijving overgaan; hetzij via een identiteitscontroleur, hetzij via de Website.

Tenslotte, zodra dit van toepassing zal zijn, zult u ook het recht tot de overdraagbaarheid van uw gegevens hebben, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.2. Schrapping

U kunt op elk ogenblik uw recht tot verwijdering uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake Gegevensbescherming door een verzoek per aangetekend schrijven te versturen met een kopie van de eerste kant van uw identiteitskaart, paspoort of enkel ander identiteitsbewijs naar het volgende adres : 523 Louizalaan, 1050 Brussel, ter attentie van de Data Protection Officer (DPO). BISLINK zal zich onthouden van gebruik te maken van de persoonlijke gegevens in dit verzoek en zal persoonsgegevens uit het verleden alleen bewaren voor bewijskrachtige doeleinden gedurende een periode van 2 jaar, waarna ze zullen worden verwijderd. Eens uw gegevens verwijderd, kunt u geen gebruik meer doen van de Diensten of Mobiele Diensten.

5.3. Oppositie

Bij het gebruik van de Applicatie, van de Site of meer algemeen van de Diensten wordt u verzocht akkoord te gaan met bepaalde activiteiten van gegevensverwerking. U zult het recht hebben om uw toestemming voor deze activiteiten te allen tijden terug te trekken door een verzoek per aangetekend schrijven te versturen met een kopie van de eerste kant van uw identiteitskaart, paspoort of enkel ander identiteitsbewijs naar het volgende adres: 523 Louizalaan, 1050 Brussel, ter attentie van de Data Protection Officer (DPO). Deze terugtrekking zal geen invloed hebben op de wettelijkheid van het in het verleden gegevensverwerking. Houd er rekening mee dat het feit zich te verzetten aan een bepaalde behandeling kan echter een invloed hebben op uw gebruik van de Diensten omdat BISLINK de Diensten niet kan verlenen zonder de noodzakelijke elementen van uw persoonsgegevens te behandelen.

Op elk moment, indien u van mening bent dat uw rechten niet werden nageleefd, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van het privé-leven, Drukpersstraat, 35 te 1000-Brussel.

Artikel 6. HOE BESCHERMEN WIJ U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

6.1. Hoe garanderen we de integriteit van de behouden gegevens

We hebben geschikte technische en fysieke beveiligingen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, het toevallig verlies, de ongeoorloofde wijziging, lniet toegelaten openbaarmaking of toegang, het onrechtmatige gebruik of elke andere onwettige vorm van verwerking van de persoonsgegevens die in onze bezit zijn.

De veiligheidsmaatregelen die we aannemen hangen af van de vershcillende soorten verzamelde en bewaarde informatie.

- Bewaring van de gegevens
Al uw persoonlijke gegevens, dat zij actief worden gebruikt of worden gearchiveerd, worden bewaard in de servers van « OVH » en niet in de Applicatie of de Site zelf. BISLINK gebruikt beveiligde servers, gevoed door een internationaal ISO 27001 gecertifieerde leverancier, die in Frankrijk/België zijn gevestigd om de gegevens te behouden. Geen enkele persoonlijke gegeven zal buiten het gebied van de Europese Unie worden bewaard.

- Beperkte toegang
De inwendige interne toegang tot de persoonsgegevens zal worden beperkt op een strikte basisi van « behoefte te weten ». Enkel de geautoriseerde personneel, waarvan de activiteit zal onder toezicht zijn om elk onrechtmatig gebruik te voorkomen, zal toegang hebben tot de gegevens.

6.2. Maatregelen die het abusieve gebruik voorkomen

Uw unieke login is gebonden met een wachtwoord door uzelf gekozen. Dit wachtwoord wordt automatisch gecodeerd en wordt alleen van uzelf bekend, met uitzondering van enige derde, met inbegrip van de bediendes of onderaannemers van BISLINK.

Artikel 7. OVERDRACHT VAN DE GEGEVENS

We dragen geen enkel van uw persoonlijke gegevens buiten de Europses Economische Ruimte, noch op een ander wijze dan hierboven vermeld.

Artikel 8. BIJWERKING VAN HET VERTOUWELIJKHEIDSBELEID

De huidige gegevensbeschermingsbeleid kan periodiek worden bijgewerkt om rekening te houden met de wijzigingen die in het kader van onze praktijken van persoonsgegevens zijn verricht. We zullen een bericht op onze Site en/of via onze Toepassing publiceren om u over elke belangrijke wijziging in ons gegevensbeschermingsbeleid te informeren en zullen bovenop het bericht wanneer hij werd bijgewerkt. Indien nodig, zullen wij u verzoeken om u toestemming met dit Gegevensbeschermingsbeleid te hernieuwen.

Artikel 9. HOE KUNT U ONS CONTACTEREN ?

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot huidig Gegevensbeschermingsbeleid, indien u uw rechten wenst uit te oefenen om de informatie die we over u hebben of uw voorkeuren wenst bij te werken, gelieve ons te contacteren op volgend adres: 523 Louizalaan, 1050 Brussel, ter attentie van de Data Protection Officer (DPO)

BISLINK BVBA

Tel :

Email : "pa . admin @ payadvisor . eu" [spaties rond de punten verwijderen]


Hulp? Blader door onze lijst met meest voorkomende vragen.