Algemene Voorwaarden

  Versie : 1.01 - Laatste update : 03/04/2019

image description

Algemene Voorwaarden voor Gebruik en Verkoop

Artikel 1. Definities

In onderhavige Algemene Voorwaarden, de woorden of groepen van woorden die volgen hebben de betekening gedefinieerd in dit artikel. De definitie van een gegeven enkelvoudig woord geldt wanneer het woord in het meervoud in de Algemene Voorwaarden wordt gebruikt. Wanneer de gedefinieerde woorden of groepen van woorden in onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, is de eerste letter van het woord (of van elk woord) met een hoofdletter geschreven. Wanneer hetzelfde woord in de Algemene Voorwaarden zonder hoofdletter wordt gebruik, heeft die niet de betekening gegeven in huidig artikel maar deze van de gewone taal.

Algemene voorwaarden : de term « Algemene Voorwaarden » of « Voorwaarden » richt zich op onderhavig document.

Site : de term « Site » richt zich op de Website www.PayAdvisor.eu en elke mobiele applicatie teruggenomen onder de naam « PayAdvisor »

Gebruiker : de term « Gebruiker » richt zich op elke persoon, welke dan ook, die de Site gebruikt voor welke doeleinde dan ook.

Klant : de term « Klant » richt zich op elke Gebruiker van de Site die geniet van de betaalde diensten van PayAdvisor.

PayAdvisor : de term « PayAdvisor » of Houder richt zich op BISLINK SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louisalaan 523 te 1050 Brussel, geregistreerd bij het KBO onder het nr 0683.773.784.

Account : de term « Account » richt zich op het gebruikersaccount zoals ingevuld door de Gebruiker bij zijn inschrijving.

Dienst : de term « Dienst » richt zich op alle diensten die ter beschikking van de Gebruiker worden gesteld via de Site.

Betaalde diensten : de term « Betaalde diensten » richt zich op alle Diensten die ter beschikking van de Gebruiker via de Site worden gesteld en die enkel toegankelijk zijn tegen betaling van een op de Site overeenkomstige gerefererenceerde prijs.

Artikel 2. Voorwerp

Dit document heeft als voorwerp de algemene voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn aan de Diensten en Betaalde Diensten die ter beschikking van de Gebruikers worden gesteld via de Site.

De Diensten die worden aangeboden via de Site worden gedefinieerd als de ter beschikking stelling van een Verzoeningbureau tussen professionnelen inzake betalingen van facturen.

Via een hulpmiddel van minnelijke oplossingen, de Site vindt plaats in het kader van een neutrale en objectieve aanpak gericht op de vergemakkelijking van de betaling van facturen uitggegeven door een Gebruiker en geacht onbetwisbaar te zijn in hoofde van zijn klant of van zijn debiteur.

Binnen de Diensten die aan de Gebruikers worden aangeboden, sommigen zijn afhankelijk van de betaling van een prijs zoals gedefinieerd in onderhavige Voorwaarden (facturering volgen, betalingsbeheer, enz.).

PayAdvisor publiceerd inlichtingen betreffende de « snelheid van betaling » van de klanten of debiteurs van zijn gebruikers. De Site omzet enkel de informatie die door haar Ingeschreven Gebruikers op de Site wordt verstrekt ; deze worden bij hun als eerlijk beschouwd.

PayAdvisor loopt niet vooruit op de goede of slechte hoedanigheid van betaler van een rechts- of natuurlijkepersoon en noemt zich op geen enkele wijze rechter, arbiter, bemiddelaar of ander, te zijn.

Een informatie die op de Site wordt gepubliceerd neemt een strict informatief karakter aan weergeeft slechts EEN toestand met betrekking tot één of meerdere Gebruiker(s) in het bijzonder, het kan niet worden geÏnterpreteerd als de weerspiegeling van een globale contextuele toestand en dit, over welke ook gepubliceerde informatie het gaat. Een gepubliceerde informatie kan dan ook niet worden beschouwd als en solvabiliteits-, betrouwbaarheids- of eerlijkheidsadvies noch als en juridisch, boekhouding, financieel advies, enz.

PayAdvisor is niet bevoegd op andere gebieden dan die waarnaar wordt verwezen in deze algemene voorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site en de Diensten te gebruiken met alle voorzichtigheid en de voortvarendheid waaraan hij is verplicht, in de eerbiediging van de wettelijke en van openbbare orde bepalingen, nationaal en internationaal en van huidige bepalingen.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

Onderhavige Voorwaarden treden in werking op de datum van de on-line publicatie van de Site en zijn van toepassing voor elke Gebruiker.
De eventuele wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn geacht door de de Gebruiker gekend en aanvaard te zijn.

Artikel 4. Aanvaarding

Het gebruik van de Website, van welke aard dan ook, veronderstelt de volledige en gehele aanvaarding door de Gebruiker, wie hij ook is, alsook zijn begrip van de onderhavige Voorwaarden, de voorrang van de Voorwaarden op alle ander algemene voorwaarden dat de Gebruiker van de Site zou kunnen inroepen inbegrepen.

Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt hij gevraagd onmiddelijk de Site te verlaten en deze op geen enkele manier te gebruiken.

Artikel 5. Inhoud van de Site en wijziging

De Site wordt regelmatig bijgewerkt en de grootste zorg wordt gebracht aan de controle van de relevantie van de gegevens die er vermeld zijn. PayAdvisor kan echter niet instaan voor de juistheid, de betrouwbaarheid, de integriteit, de opportuniteit, de nauwkeurigheid en de volledige karakter van alle informatie die hij bevat. PayAdvisor kan ook niet aanspraakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten die verkocht zijn door de adverteerders aan wie hij een promotionele ruimte op de Site wijdt.

PayAdvisor behoudt zich het recht voor om periodiek, eenzijdig en zonder voorafgaande bericht de Voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld om deze aan te passen aan de wettelijke en reglementaire wijzigingen of de voorgestelde functionaliteiten te wijzigen. De Gebruiker zal deze Voorwaarden moeten raadplegen om geïnformeerd te zijn over de aangebrachte wijzigingen. De Gebruiker is geacht van deze wijzigingen kennis te hebben genomen, aanvaard en begrepen door het vervolg van het gebruiken van de Site.

Artikel 6. Registratieformulier – Gebruikersaccount

Teneinde toegang te krijgen tot alle diensten verleend door de Site, dient de Gebruiker een Account aan te maken. Wanneer hij zich inschrijft, dient de gebruiker volledige en juiste informatie te verlenen hij en verbindt zich ertoe elke wijzigingen eraan aan de Houder onmiddelijk onmiddelijk aan te melden.

Door zich te registreren, referenceert de Gebruiker een unieke identifier en een nominatief wachtwoord die strikt persoonlijk zijn en dat hij belooft vertrouwelijk te houden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen identifier te nemen die beledigend is, strijdig is met de openbare orde of met de goede zeden, die inbraken op de rechten van derden, op de wetten en reglementen in voege in Belgïe alsook aan het imago van de Houder meebrengt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen ande accounts aante maken of te gebruiken dan degene oorspronkelijk aangemaakt, of het nu gaat onder zijn eigen identitieit of die van een derde. Elke afwijking aan deze regel zal het voorwerp moeten maken van een uitdrukkelijk verzoek vanwege de Gebruiker en van een uitdrukkelijke toestemming van PayAdvisor. Het aanmaken of het gebruiken van nieuwe accounts onder zijn eigen identiteit of die van een derde zonder de voorafgaandelijke toestemming van de Houder te hebben aangevraagd en verkegen kan leiden tot de onmiddelijke opschorting van de Accounts van de Gebruiker en van alle diensten gekoppeld aan deze Account overrenkomstig met artikel 11 hierna.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het gebruik van zijn identiefier en voor het wachtwoord gelinkt aan zijn Account.

PayAdvisor kan niet aanspraakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de vermelding van onjuiste of onvlodoende nauwkeurige gegevens door de Gebruiker bij de registratie van zijn Account of bij zijn inschrijving op de Site.

De bevestiging van de totstandkoming van het Account wordt verwezenlijkt door het sturen van een bevestigings e-mail vanwege PayAdvisor op de e-mail geinformeerd door de ingeschreven Gebruiker.

Elke natuurlijke of rechtspersoon ouder dan 18 jaar kan een gebruiker van de site zijn en een account aanmaken. Niettemin mag een Gebruiker die het voorwerp is geweest van fraude of poging tot fraude, zich gedurende een periode van vijf jaar niet meer opnieuw registreren, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en uitdrukkelijk aanvaard door PayAdvisor.

Artikel 7. Meerderjarigheid

De Gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en over de handelingsbevoegdheid te beschikken om zich ten verbinden volgens onderhavige voorwaarden.

De Gebruiker zorgt ervoor dat de toegang en/of het gebruik van zijn Account door derden, inbegrepen van de minderjarigen, zonder zijn voorafgaandelijke toestemming, geblokkeerd is. De Houder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gestled, in enig opzicht, wegens het gebruik van de Site en/of van de gebruikersaccount door een minderjarige, ongeacht op welke wijze.

Artikel 8. Gebruik van de Site

De Gebruiker verplicht zich de diensten verleend (ou aangeboden) door de Site ten goede trouw te gebruiken en geen inbreuk te maken op onderhavige Algemene voorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk ertoe:

- Geen onwettelijk gebruik van de informatie te doen en de lokale, gewestelijke, nationale of andere wetten en regelgeving, of eender welke beslissing van een rechtbank niet te overschrijden, inbegrepen onder meer de beperkingen inzake ordening planningsbeperkingen en de fiscale regelgeving;
- de Site niet te gebruiken zodat die zou worden beschadigd, gewijzigd, onderbroken, gestopt of minder efficient worden gemaakt, door eender welke middel;
- de Site niet te gebruiken voor de overdracht of het versturen van computervirussen hetzij voor de overdracht of de verzending van onwettelijke, ongeschikte of strijdig met de goede zeden inhoud (onder meer, maar niet uitsluitend, van informatie met een obsceen karakter of die schadelijk is voor de openbare orde);
- de Site niet te gebruiken teneinde, op geen enkele wijze, de rechten van een natuurlijke rechtspersoon of een vereniging te schenden, zoals – onder andere maar niet uitsuiltend – het recht op bescherming van de persoonlijke levensfeer en de intellectuele eigendomsrecht.
- over te gaan aan alle nodige verificaties met betrekking tot de rechten die gebonden zijn aan de weergegeven elementen in haar publicatie(s) en, in voorkomend geval, de toestemming te krijgen van de houders van deze rechten;
- de Site niet te gebruiken voor de verzending of de mededeling van inhoud met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijk een toestemming aan PayAdvisor hebben gevraagd;
- niet reproduceren, zonder het voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van zijn auteur, zonder dat deze lijst volledig is, elke werk, illustratie, beeld, fotogrfie, tekst, bestand, enz., en meer in het algemeen elke inhoud die door intellectuele en industriële eigendomsrechten zijn beschermd;
- geen software, apparaten, scripts, vernietigingsrobotten, omwegen of andere manieren of middelen, handmatig of automatisch om een pagina van de Site te bereiken, af te trekken, te bladeren of te vegen.

PayAdvisor is niet verantwoordelijk voor een eventuele verspreiding van virussen in geval, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, deze zouden ontstaan, wijst alle aanspraakelijkheid af voor de schade die deze virussen zouden veroorzaken.

Indien raadgevingen worden gegeven, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via de Site in het kader van medische, juridische financiële beslissingen of van een andere persoonlijke of commerciële beslissingen, worden deze raadgevingen gegeven zonder enig vorm van garantie en zonder dat PayAdvisor ervor verantwoordelijk kan gesteld zijn. De Gebruiker dient altijd een expert op deze gebieden te raadplegen voor verdere informatie aangepast aan zijn specifieke situatie.

De gebruiker verplicht zich om PayAdvisor geheel tegen elke door haar, rechtstreeks of onrechtsreeks geleden schade, door zijn gedrag.

PayAdvisor behoudt zich de mogelijkheid om de toegang tot elke publicatie die hij beschouwd als een schending van de Voorwaarden, van een wettelijke norm of die strijdig is met de goede zeden, op te schorsen. In een dergelijke hypothese, PayAdvisor zal de betreffende Gebruiker per e-mail de opschorting maatregel kennisgeven door hem uit te nodigen stop te zetten aan het in de kennisgeving geïdenticificeerde schuldig gedrag.

Artikel 9. Newsletter

Door de velden in te vullen voor de ontvangst van de « Newsletter », verplicht de Gebruiker zich, op de meegedeelde e-mailadres, op regelmatige tijdstippe, berichten namens PayAdvisor te ontvangen. Een uitschrijving aan de Newsletter is op elk moment mogelijk door te klikken op de knop «[*]» voorzien beneden de pagina van elke Newsletter.

Artikel 10. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker heeft de verplichting aan de instructies, berichten, regels, termen en voorwaarden door PayAdvisor vermeld na te leven wanneer hij de Site gebruikt.

Iedere instructie en nota (b.v. Vaak gestelde vragen) geformuleerd door PayAdvisor moeten door de Gebruiker worden nageleefd in hun geactualiseerde eventueel bijgewerkte versie. Indien de Gebruiker de ene of de andere van hun verplichingen die voortvloeien uit de Voowaarden, welke dan ook, kan de Houder de passende maatregelen nemen (b.v., een waarschuwing uitbrengen, de inhoud blokeren of uitwissen, de toegang aan de Gebruiker ontoegangkelijk maken of hen waarschuwen).

De Gebruiker is verantwoordelijk, zonder geen enkele beperking, voor zijn persoonlijk gedrag tijdens zijn gebruik. Dit geldt in het bijzonder in geval van twijfel over alle gepubliceerde bijdrage of inhoud die door de Gebruiker wordt gebruikt.

De Gebruiker heeft de verplichting de informatie die hij mededeeld in hoodfde van alle betrokkene derde naargelang en systematisch te actualiseren.

In het kader van de Betaalde diensten, verbindt de Gebruiker zich ertoe en zich en garandeert de juistheid van de verschafte informatie, ongeacht het middel waardoor ze worden overgebrahct, betreffende de onbetaalde schulden dat hij heeft geregistreerd via zijn Rekening en op basis van dewellke punten zullen worden toegeschreven aan de derde debiteur. PayAdvisor is niet in staat de juistheid en/of de volledigheid van deze informatie te controleren noch na te gaan. De klant moet alles in het werk stellen om deze informaties zo juist en geactuealiseerd als mogelijk.

PayAdvisor kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of eender welke schade voortvloeiend uit een een nalatigheid of van eender welke actie of omissie, of voor eender welke andere reden gebonden aan het verkrijgen, de ontvangst of de transmission van voornoemde informaties, noch wegens een gebrek aan juistheid.

Overeenkomtstig met de bepalingen van artikel 1165 van het Burgerlijk weboek, ontlast de klant PAYADVISOR van elke verantwoordelijkheid betreffende de verkregen informaties en in gevan van rechtsreekse of onrechtsreekse communicatie aan derden. De door de klant gecommuniceerde informatie zijn dan ook ten goede trouw de op de Site gepubliceerd maar PAYADVISOR kan de gedeeltelijk of totale juistheid ervan niet waarborgen.

De informatie die door de Klant aan PayAdvisor worden verstrekt vertegenwoordigen slechts een deel van de elementen waaruit de Gebruikers zich een beeld kunnen vormen van de zorgvuldigheid betrouwbaarheid van een professionele derde partij.

De Klant bevestigd, door beroep te doen aan de betaalde Diensten, dat hij de informatie die aan PayAdvisor werd meegedeeld betreffenden derden verzameld en verwerkt heeft conform de bepalingen van de Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van het Reglement (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van gegevens en aan alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zou zijn en zich voorafgaandelijk zijn verzekerd over de mogelijkheid desdites informatie naar PayAdvisor en de Site te mogen overdragen. Betreffende de persoonlijke gegevens zoals bedoeld in voornoemde bepalingen, PayAdvisor beveelt aan aan de Klanten de volgende bepaling in hun algemene voorwaarden te vermelden :

« In het kader van de Overeenkomst aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de persoonsgegevens, zoals bedoeld door de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de peroonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Reglement (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van gegevens, worden gecommuniceerd aan het platform PAYADVISOR. Het platform PAYADVISOR is een middel van opvolging van facturatie en van schulden ontwikkeld door en eigendom van de BVBA BISLINK, KBO 0683.773.784, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louizalaan 523 te 1050 Elsene ».

De Gebruiker onthoudt zich om de informatie verstrekt op of via de Site aan andere websites of aan andere derden mee te delen.

Artikel 11. Opschroting van de toegang tot de Site – afschaffing van het Account

Bij gebrek voor de betrokken Gebruiker aan wie volgens artikel 8 een opschortingmaatregel werd opgelegd, de situatie recht te zetten, zal PayAdvisor hem een ingebrekestelling sturen zich onmiddelijk dit artikel na te leven.
Indien ondanks de ingebrekestelling, de Gebruiker niet vrijwillig een einde stelt ne met pas fin aan het aangegeven fautief gedrag, zal PayAdvisor, zonder nieuw bericht noch voorafgaande kennisgeving, de Account afschaffen zonder vergoeding ten voordele van deze laatste.

PayAdvisor behoud zich de mogelijkheid de herinschrijving van de Gebruiker die het voorwerp heeft uitgemaakt van een afschaffing van zijn Rekening, te weigeren.

In het algemeen beoudt PayAdvisor zich de mogelijkheid de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of te onderbreken, evenals technische maatregelen te treffen, alsook, in voorkomend geval, wettelijke bij verondestelling in hoode van de Gebruiker, dat hij afbreuk doet, in enig opzicht, aan de belangen van PayAdvisor, van de Site of enige derde, inbegrepen aan zijn intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12. Duur van de inschrijving en van de uitschrijving

De inschrijving is voorzien voor een onbepaalde duur, het gaat aan vanaf de ontvangst van de bevestiging van de inschrijving op de Site en eindigt van rechtswege in geval van sluiting van de Site, de beëindiging van de activiteit van PayAdvisor, de reorganisatie van de Site of de uitschrijving van de Gebruiker. PayAdvisor behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, eenzijdig een gebruiker uit te schrijven zonder de reden te hoeven rechtvaardigen. In dit specifieke geval zal PayAdvisor alle ongebruikte kredienten-facturen van het maandelijkse abonnement van de gebruiker moeten terugbetalen.

De Ingeschreven Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven indien hij dat wenst, zonder financiële sanctie of verplichting om een reden op te geven, door het daartoe bestemde formulier in te vullen in zijn/haar Account op de Site.

Artikel 13. Prijs van de Betaalde Diensten

De diensten van beheer en van opvolging van facturatie zijn gekwalificeerd als betalende Diensten op de Site en zijn bereikbaar zowel aan de natuurlijke dan aa de rechtspersonen die in het bezit zijn van een geldig Europees BTW-nummer. De Prijs van de betaalde Diensten is in voege op de Site op de dag van het aanmaken van de Account door de klant.

De prijzen van de op de Site verschillende voorgestelde diensten staan duidelijk aangegeven in Euro en buiten BTW niet inbegrepen.

De Site behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. kredienten-facturen, gekocht en beschikbaar vóór enige prijswijziging, blijven verworven en bruikbaar door de Klant.

Artikel 14. Wijze van betaling

Sommige PayAdvisor-diensten zijn betalende en zijn toegankelijk via de voorafgaande aankoop van een maandelijks abonnement. Het gekozen maandabonnement laat de Klant toe om op de website www.payAdvisor.eu een bepaald aantal facturen per maand in te voeren die door PayAdvisor moeten worden opgevolgd. De prijs van een kredienten-facturen varieert naargelang het abonnement of de door de Klant gekozen extra factuurpakketten. De prijs van een abonnement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien, zowel naar boven als naar beneden. De door de Klant in het kader van zijn abonnement of de aankoop van factuurspakketten verkregen kredienten-facturen moeten binnen de maand van het abonnement worden gebruikt. De Klant kan zijn abonnement of aanvullende factuurpakketten alleen betalen met een betaalmiddel zoals bedoeld in artikel 15 van deze AV. Elke maand zal het bedrag van het gekozen abonnement aan de bank van de Klant worden voorgelegd; de aanvaarding van deze automatische incasso geeft de Klant recht op het bedrag van de in het gekozen abonnement voorziene kredienten-facturen.
.
Artikel 15. Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden

In het algemeen zijn de anonieme betalingen, zonder enige uitzondering, formeel verboden op de Site; het met bedoeling à dessein niet-naleven van onderhavige Voorwaarden van de Site kan een fraude uitmaken. Worden dan ook enkel aanvaard de nominatieve betaalkaarten geuit op naam van een vennootschap of op naam van een natuurlijke persoon. In geval vann detectie van een poging tot de fraude via een niet nominatieve betaalkaart, de bijdehorende aankopen zullen geannuleerd worden. In geval van bekende vastgestelde fraude en in de hypothese dat een betalig toch zou flikken de verschillende detectiefilters opgezet op de Site, PayAdvisor behoudt zich het recht gerechtelijke stapppen tegen de overtreder te ondernemen en dit, zonder nadelige erkentenis voor haar. Als echter een betaling per ongeluk in zulke omstandigheden wordt uigevoerd, en voor zover de Gebruiker zijn goede trouw aantoont door zich later te identificeren en op een aangetoonde wijze, zal PayAdvisor « uitzonderlijk » de betaling aanvaarden en zal toch toegang geven tot de diensten voor dewelke de Gebruiker zijn voorbetaalde of anonieme kaart heeft gebruikt.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Het begrip « Intellectuele eigendom » richt zich op elk voorwerp en intellectuele en industriële eigendomsrecht inbegrepen (maar niet beperkend) de auteursrechten, de merken, de octroiien, de modellen, de data banken, de broncodes en heel ander materiaal waarvan PayAdvisor eigenaar is.

De algemene structuur van de Site alsmede het geheel van de inhoud die er worden uitgezonden (met name de beelden, artikels, foto's, afbeeldingen, onderscheidende tekens, logo's, merken, video's, interviews, geluiden, teksten, enz.), inclusief eventuele newsletters, zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, en onder meer het auteursrecht, de naburige rechten, het merkenrecht, het beeltenissenrecht.

PayAdvisor behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op haar naam, logo en haar visuele indentiteit. Het is aan de derden verboden gebruik te maken van deze namen, logo's en visuele identiteit zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PayAdvisor.

De onderhavige voorwaarden houden de overdracht van geen enkel intellectuele eigendomsrecht in aan de Gebruiker die niet toegelaten is de materiaal van de Site te kopiëren, te verzenden, te distibueren, te verkopen, te publiceren, uit te zenden, te laten circuleren, te veranderen, te wijzigen anders dan in het kader van het gebruik en het beheer van de aangemaakte lijsten.

Alle reproductierechten zijn aan PayAdvisor voorbehouden, waaronder de teksten, de downloadbare documenten, de iconografische afbeeldingen en foto's. Als zodanig, bij gebrek aan uitdrukkelijke toestemming van PayAdvisor is het strikt verboden, de inhouden van de Site uitbuiten, en namelijk die geheel of gedeeltelijk na te bootsen, te wijzigen of aan te passen.

PayAdvisor is bewust dat haar naam en logo zou door derden onrechtmatig gekaapt in het kader van frauduleuze handelingen. In dit opzicht vestigt PayAdvisor de aandacht van de Gebruiker aan om aandachtig te zijn en beveelt dan ook aan niet in contact te komen met de aanstichters van deze frauduleuzen activiteiten en geen geld te verzenden noch bankinformaties te onthullen of betreffende een creditcard of een identiteit aan ieder die beweert PayAdvisor te vertegenwoordigen of een bankrelatie met PayAdvisor entretenir zonder vooraf na te gaan wie de uitgever van de aanvraag is. In geval van twijfel kan de Gebruiker contact opnemen met PayAdvisor op het adres "pa . admin @ payadvisor . eu" [spaties rond de punten verwijderen].

PayAdvisor kan in elk geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onrechtmatige of frauduleuze gebruik van haar naam, van haar logo of van haar adres. Er wordt gevraagd om onmiddelijk de bevoegde politiediensten of gerechterlijke autoriteiten over alle verdachte activiteit te informeren. Dze activiteiten kunnen ook aan PayAdvisor worden aangegeven.

Artikel 17. Persoonlijke gegevens

PayAdvisor voldoet aan de Algemene Gegevensbeschermingsverordeningen van de Europese Unie - kortweg GDPR die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Dit laatste verandert het landschap van de wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen.

PayAdvisor is bezorgd over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruiker en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens op de Site plaatsvindt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en informeert de Gebruiker over het feit dat hij een verklaring van verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens heeft afgelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder nummer 1522073383531.

Het beleid van PayAdvisor betreffende de bescherming van persoonsgegevens is een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat het gebruik van de Site de volledige aanvaarding door de Gebruiker impliceert en dit onder alle andere voorwaarden waarop de Gebruiker van de Site zich kan beroepen.

Het beleid betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens van PayAdvisor maakt intergraal deel uit van de huidige Voorwaarden, bijgevolg aanvaardt de Gebruiker dat het gebruik van de Site, op welke wijze dan ook, veronderstelt de volledige en gehele aanvaarding door de Gebruiker, wie hij dan ook is, evenals zijn begrip van de genoemde politique van bescherming van de persoonlijke gegevens, inbegrepen de voorrang van deze laatsten op elke andere voorwaarden dat de Gebruiker van de Site zou kunnen inroepen.

PayAdvisor, handelend in naam van de Klant, verbindt de Klant zich ertoe de Site te betreden of aan de beheerders van de Site te communiceren, uitsluitend legale e-mailadressen die naar behoren zijn gemachtigd door hun rechtsopvolgers.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

De aanspraakelijkheid van PayAdvisor zal in volgende gevallen niet kunnen ingeroepen
worden :

- Moeilijkheden in het functioneren van de Site of ondebreking van zijn diensten los van haar wilskracht;

- Kortskondige/momentele onderbrekingen van de diensten of van de Site die nodig zijn voor hun ontwikkeling, onderhoud en/of geactualiseerd;

- Storingen of dysfunctie van het Internet netwerk in de datatransmissie, berichten of documenten;

- misbruik door een derde partij die niet ondergeschikt is aan PayAdvisor;

- misbruik van de Site door een Klant of Gebruiker.

PayAdvisor levert redelijke inspanningen om juiste informatie op de Site te geven, die kunnen worden gewijzigd en geactueliseerd zonder vooraafgaande kennisgeving. PayAdvisor, evenals elk andere partij vermeld op de Site is niet verantwoordelijk en verzekert geen enkele garantie uitdukkelijk of impliciet wat betref de afwezigheid van fouten, virussen of onjuiste werking gebrekkige werking van de Site en/of op de juiste, redelijke, actuele, volledig karakter van de inhoud van de Site.

PayAdvisor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade of voor de rechtsreekse of onrechtsreeks, strafbare, uitzonderlijke of opeenvolgende verliezen of voor het verlies van inkomsten, van winsten, van cliënteel, van gegevens, van contracten die zou ontstaan of gebonden zijn aan het gebruik van de Site, inbegrepen maar niet beperkend, het vertrouwen toegekend aan de nota's en adviezen toedekend aan de bedrijven naarwaar op de Site wordt verwezen, dat ze zijn gebaseerd op een nalatigheid, contract, onrecht, verantwoordelijkheid of andere en dit zelfs indien PayAdvisor ingelicht werd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Onderhavige Voorwaarden en de niet-aanspraakelijkheid clausule hebben geen invloed op de verplichte wettelijke rechten die niet kunnen uitgesloten worden conform de geldenden wetgeving.

Artikel 19. Informatie over de Site

De beschrijving van de Diensten aanwezig op de Site worden aangegeven om louter informatieve titel. Ze zouden in enig opzicht de aanspraakelijkheid van PayAdvisor kunnen meebrengen.

Artikel 20. Forum en commentaren

Als PayAdvisor de Gebruiker toelaat commentaren achter te laten op bepaalde pagina's van de Site, deze laatsten verbinden zich ertoe de algemene geldende wetgeving na te leven en onder meer geen enkele uitlatingen die denigrerend zijn, lasterlijk, beledigend, haatelijk, struidlustig, racistisch, xénofoob of aanzetten tot discriminatie, haat of gewelg tegenovereen natuurlijke of rechtspersoon, een groep, een gemmenschap of hun leden, wegens een zogezegde ras, de kleur, de afstamming of de nationale of ethnische afkomst van dezen of van sommigen van hen.

De Gebruiker onthoudt zich enige afbeeldingen, illustraties, hyperlinks, foto's, enz., die enig welke Belgische of internationale wettelijke bepaling zou schenden, te posten.

PayAdvisor zal op geen enkele manier haar aanspraakelijkheid zien weerhouden door het plaatsen van informatie materiaal, welke dan ook, gepost door welke Gebruiker dan ook op de Site.

Artikel 21. Hyperlinks

De hyperlinkks naar andere websites zouden de aanspraakelijkheid van PayAdvisor niet kunnen meebrengen deze laatste oefende geen enkel contrôle uit over de inhoud van deze sites.

Als PayAdvisor niet is ingesteld tegen het aanmaken van hyperlinks naar zijn site, een schriftelijke toelating moet echter voorafgaandelijk worden gevraagd en gekregen. PayAdvisor behoudt zich niettemin de mogelijkheid de verwijdering van een link naar een van de pagina's van de Site te eisen indien hij acht dat het behoud van de link niet overeenkomt met haar taken, waarden of zouden van aard zijn haar schade te berokkenen.

De Site kan ook links bevatten naar diensten of derde websites zodat in dit kader de Genruiker een rechtsreekse relatie met de betrokkenen derde verrichter, zonder dat PayAdvisor zou kunnen worden betrokken, in enig opzicht in deze relatie.

Artikel 22. Cookies

PayAdvisor hoort de Gebruiker te informeren over het gebruik van de cookies in overeenstemming met artikel 129,1°, van de wet dd. 13 juin 2005 betreffende de elektronische communicatie. De term « cookies » wordt gebruikt om namelijk alle tekstbestanden te benoemen, « pixels tags » die zich op een computer kunnen zich vestigen tijdens het bezoek op de Site. Deze bestanden veatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalkundige voorkeuren, het laatste adres van geo-lokalisatie of nog gegevens met betrekking tot de interactie met de inhoud van de Site (aantal bezoeken op het platform, bezochte pagina'sen de vooraf gereserveerde of gekochte producten, de reclame waarop u clikt…) zodat deze informatie niet meer moet worden getipt tijdens de latere bezoeken. Zo vergemakkelijken de cookies het bezoek en de navigatie op de site en laten tegerlijkertijd toe de voorkeuren te onthouden en de evolutie van de gebruikswijzen van de Site te volgen.

De Gebruiker kan op elk moment de configuratie van zijn cookies wijzigen (bijvoorbeeld vragem om te waarschuwd te worden wanneer aanvragen van cookies naar uw computer worden verzonden of deze cookies weigeren) door de parameters van zijn webbrowser aan te passen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ou Opera). Men dient echter op te merken dat in dit geval het mogelijk zal zijn dat de Gebruiker zich niet meer op de Site zal kunnen registreren of bepaalde functies kunnen gebuiken waarvoor een voorafgaande identificatie of codering vereist zijn.

De Site maakt gebruik van volgende soorten cookies:

- Cookies met technische doeleinde

Het gaat over cookies die onontbeerlijk zijn voor het functioneren van de Site. Zonder deze cookies zou de Site niet goed kunnen werken. Deze cookies kunnen dan ook niet worden gedeactiveerd.

- Functionele cookies

Het gaat over cookies die deien ter verbetering van de functionaliteiten van de Site en het persoonlijk gebruik dat ervan wordt gedaan. Het kan bijvoorbeeld over cookies gaan die de inhoud onthouden tijdens een vorig bezoek. Het gebruik van functionele cookies laat de Houder toe een aangepaste inhoudt aan de interressepunten van de Gebruiker aan te bieden, hetgeeneen besparing van tijd aanbiedt en vermijdt dat u zich systematisch moet identidiceren of uw informatie moet invullen bij elk nieuw gebruik van de Site.

- Analytische cookies

Het gaat over cookies die toelaten het gebruik en de prestaties van de diverse rubrieken van de Site en dit teneinde de werking ervan te verbeteren.

- Reclame cookies

Het gaat over cookies die toelaten te kiezen in realtime de reclame geplaatst op andere websites, volgens de inhoud en de diensten die tevoren werden geraadpleegd of producten en inhoud waarvoor de Gebruiker een interesse zou kunnen hebben, voor te stellen.

- Netwerken cookies

Tenslotte, de gepubliceerde aanbiedingen op de Site kunnen worden vergezeld van een derde IT-applicatie die het delen van inhoud door de Gebruiker op de sociale netwerken toelaat, zoals de bestaande knoppen onder de vermelding « Deel deze pagina ».

PayAdvisor wijst af iedere controle op het proces dat door betrokkene sociale netwerken wordt gebruikt (Facebook, Twitter, Google+ et Pinterest, etc.) voor het verzamelen van deze informatie en nodigt de Gebruiker uit der verbonden vertrouwelijkheidsbeleiden te raadplegen.

Artikel 23. Diverse bepalingen

De Gebruiker aanvaardt dat PayAdvisor hem notificaties stuurt, per e-mail, per post of heel ander nuttig communicatiemiddel.

Indien één of verschillende clausules van de Voorwaarden zou nieting of niet van toepassing worden verklaard, de nietigheid of het ontoepasbaarheid zou de geldigheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen niet kunnen beinvloeden.

Het feit dat PayAdvisor, op een gegeven moment, zou weglaten de strikte toepassing van de Voorwaarden te vereisen, kan niet worden beschouwd als een afstand van de rechten waarover zij beschikt en zal PayAdvisor niet beletten de strikte naleving ervan te vereisen.

Het feit dat de Houder de naleving niet heeft vereist of heeft nagelaten één van de bepalingen van de Voorwaarden te doen naleven betekent niet dat zij zou hebben afgezien van de rechten die in haar bezit zijn krachtens de Voorwaarden en beinvloedt de geldigheid geheel of gedeeltelijk van deze Voorwarden noch doet afbreuk van het recht van PayAdvisor om de acties te nemen die moeten worden doorgevoerd.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, worden de Voorwaarden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

De Gebruiker probeert in der minne ieder meningsverschil of mogelijk geschil tegen PayAdvisor die ter gelegenheid van de uitvoering van de Voorwaarden zou ontstaan, op te lossen. In geval van geschil tussen partijen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst, die niet in der minne zou kunnen geregeld worden, verbinden de partijen zich ertoe hun geschil trachten op te lossen door de bemiddeling overeenskomstig met het bemiddelingsreglement van bMediation (www.bmediation.eu, 500 Louizalaan, 1050 Brussel). De bemiddeling begint uiterlijk 30 dagen na kennisgeving door een partij aan de andere van het verzoek tot bemiddeling en de duur van de bemiddeling mag niet 30 dagen overschrijden, behoudens uitdrukkelijke intemming van de partijen. De bemiddeling zal plaatsvinden, behoudens contraires wettelijke bepalingen, in het arrondissement van de mmatschappelijke zetel van PayAdvisor, hetzij Brussel.

Bij gebrek aan minnelijke schikking, zijn de franstalinge rechtbanken van het arrondissement van Brussel enkel bevoegd. De taal van de procedure zal het Frans zijn.


Hulp? Blader door onze lijst met meest voorkomende vragen.