Disclaimer

image description

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid van de gebruiker ten opzichte van de inoud dat hij op of over de site meedeelt

Wij vestigen uw aandacht aan op het feit dat door deze Website te gebruiken, de Gebruiker zich akkoord verklaart met de hieronder niet-aansprakelijkheid clausule.

1. DEFINITIES

A. Partijen

De termen « u » en « uw » duiden u aan als Gebruiker van de Site (www.PayAdvisor.eu). Een « Gebruiker » verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de Site, die er navigeert, hem consulteert, hem in scraping reproduceert of maak gebruik van de site, op welke manier dan ook. De termen « we/wij », « ons » en « onze » verwijzen naar de BVBA BISLINK, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Louizalaan 523 te 1050 Brussel, geregistreerd bij de KBO onder nr 0683.773.784, houder van de Site (hierna benoemd « PayAdvisor »).

B. Content

De « Content » verwijst naar de teksten, de afbeeldingen, de foto's, de audio en video formaten, de gegevens van locatie en alle ander vormen van dat of communicatie. « Uw Content » verwijst naar de Content dat u verstuurt of doorgeeft via of in het kader van de Site; zoals aankondigingen/of adviezen, opmerkingen, evaluaties, of andere informatie die u communiceert, weergeeft of openbaar heeft weergegeven in het profiel van uw account.
« Gebruiker Content » verwijst naar de Content die de Gebruikers verzenden of doorgeven, via of in het kader van de Site. De « PayAdvisor Content » verwijst naar de Content die we aanmaken en publiceren in het kader van de Site. De « Derde Content » verwijst naar de Content afkomstig van andere partijen dan PayAdvisor of haar Gebruikers en gepubliceerd in het kader van de Site. De « Content van de Site » verwijst naar de hele Content gepubliceerd in het kader van de Site, waaronder Uw Content, de Gebruiker Content, de Derde Content en de PayAdvisor Content.

2. UW VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN UW CONTENT

U bent de enige verantwoordelijke voor Uw Content die, eens gepubliceerd, niet altijd kan worden ingetrokken. U aanvaardt alle risico's die verband houden met Uw Content, met inbegrip van het vertrouwen op de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan, of de bekendmaking door u in Uw Content van persoonlijk identificeerbare informatie of informatie van derden. U verklaart dat u de eigenaar bent van Uw Content zoals hierin beschreven, of dat u in het bezit bent van de nodige toelatingen om deze te gebruiken en het gebruik ervan toe te staan. U zult niet impliceren dat Uw Content op enigerlei wijze gesponsord of goedgekeurd is door PayAdvisor. U verklaart dat u de eigenaar bent van Uw Content zoals hierin beschreven, of dat u in het bezit bent van de nodige toelatingen om deze te gebruiken en het gebruik ervan toe te staan. U zult niet impliceren dat Uw Content op enigerlei wijze gesponsord of goedgekeurd is door PayAdvisor.

U kunt aansprakelijk worden gesteld als Uw Content bijvoorbeeld vals, opzettelijk misleidend of lasterlijk materiaal bevat; als het inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, waaronder auteursrechten, handelsmerken, handelsnaam, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, het recht op privacy, publiciteitsrechten of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten; als het onrechtmatig materiaal bevat, waaronder de haatdragende woorden met een onwettelijk karakter; als het een oneerlijke marktpraktijk is in de zin van het economisch wetboek; of als het een overtreding van een wet of verordening schendt of aanmoedigt.

3. NIET-AANSPRAAKELIJKHEID VAN PAYADVISOR

In geen geval kan PayAdvisor aansprakelijk worden gesteld voor de informatie voorgesteld op deze Site. Deze informatie wordt op regelmatige basis geactualiseerd en dit zonder enkele kennisgeving aan de Gebruiker. De verschafte informatie kan niet worden beschouwd als raden adviezen in welke vorm dan ook. De beslissingen die u neemt op basis van de verschafte informatie zijn op uw eigen risico. PayAdvisor kan in dat opzicht in geen geval instaan noch aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden opgenomen op deze Website.
De inhoud van deze Site wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elke inbreuk, zoals namelijk, reproductie, de ter beschikking stellen aan derden,... impliceert de betaling van een schadevergoeding door de Gebruiker.


Hulp? Blader door onze lijst met meest voorkomende vragen.